Openbaar Onderwijs

Frequently asked questions

Algemene vragen

De Stad Brussel is een autonome inrichtende macht die kleuter-, lager en secundair onderwijs organiseert.

Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en staat open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van herkomst, huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging.

De scholen kunnen een beroep doen op een gezondheidscentrum, op het medisch schooltoezicht, en gebruik maken van openbare bibliotheken, opgericht door de Stad.

Scholen en inschrijving

Het Decreet Inschrijvingen is van toepassing sinds 2010.

In dit kader, krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar in de loop van de  maand maart vóór het nieuwe schooljaar een keuzeformulier voor hun toekomstige secundaire school mee. De ouders kunnen tot 10 gewenste scholen invullen en dit formulier indienen bij de school van hun eerste keuze.

In het geval dat de inschrijvingsaanvragen hoger zijn dan de onthaalcapaciteit van de school, worden de leerlingen verdeeld volgens een aantal criteria zoals de aanwezigheid van broer of zus in de school of de afstand tussen school en woonplaats.

De registratie van alle inschrijvingsaanvragen wordt gecentraliseerd bij de Dienst Pedagogische Inspectie van het Departement Openbaar Onderwijs vanaf december vóór de start van het nieuwe schooljaar.

De aanvragen tot inschrijving worden in volgorde van binnenkomen genoteerd en verlopen in 3 fasen, met voorrang aan de leerlingen die reeds een broer of zus in de school hebben, en ook voor de inschrijving in het 1ste leerjaar van de leerlingen uit de 3de kleuterklas van dezelfde school.

Ja, onder andere de vzw “Jeunesse à Bruxelles”, die talrijke activiteiten voorstelt tijdens de zomervakantie.

De Huizen voor het kind van de Jeugddienst organiseren een reeks van activiteiten voor de 6-12-jarigen, zowel tijdens het schooljaar als in de vakantieperiodes. Voor meer informatie : http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4505

De sectie Logistiek van het Departement Openbaar Onderwijs, op het nummer 02/279 39 69