De scholen van de Stad Brussel

Als autonome Inrichtende Macht organiseert de Stad Brussel Nederlandstalig basis, secundair en deeltijds kunstonderwijs met beperkt leerplan.

Gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag, behoort het onderwijs van de Stad Brussel tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en staat het open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging.

Het onderwijs wordt verstrekt in een geest van volkomen verdraagzaamheid, wars van elk fanatisme, dat afbreuk doet aan de menselijke waardigheid en met eerbied voor de persoonlijkheid van elke leerling.

Bovendien volgt de Stad Brussel als inrichtende macht, de neutraliteitsprincipes van het onderwijs, zoals geformuleerd in het decreet van 31 maart 1994  houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs zoals gewijzigd door het decreet van 17 december 2003 houdende organisatie van de neutraliteit eigen aan het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Het onderwijs zal verstrekt worden met eerbied voor principes van verdraagzaamheid, vrijheid en fundamentele waarden zoals beschreven in de grote basisteksten van de democratie en het modern burgerschap, van de ontwikkeling van het kritisch denken en de vrije meningsuiting.

Het onderwijs van de Stad Brussel wil bijdragen tot de vorming van zelfstandige individuen, die meester zijn over hun lot en bewust van hun identiteit.